1. Rekisterin pitäjä

Evenmed, Y-tunnus 2559121-4, Raisio, www.evenmed.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eveliina Hagelberg-Häkkinen
eveliina@evenmed.fi
puhelin 044 0908008

3. Rekisterin nimi

Evenmedin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus ja
peruste

Asiakkaan/rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen
 • palvelun toteuttaminen ja seuranta (potilaskohtaisen lääkehoitoon liittyvien tietojen kerääminen ja niiden soveltaminen)
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen sekä markkinointi yhteistyön suunnittelu ja toteuttaminen sekä niihin liittyvä viestintä
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Evenmedin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys kuten asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaman yrityksen sopimuksen toimeenpano.

5. Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan/ rekisteröidyn yksilöintitiedot:

 • asiakkaan nimi ja ikä
 • tarvittaessa henkilöturvatunnus
 • yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • palvelun tuottamiseksi tarvittavat tiedot ja muut mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, toivomuksista tai muistiinpanoja, palveluiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
 • sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakasta/rekisteröityä koskevat tiedot saadaan:

 • pääosin asiakkaalta tai palvelun tilanneelta, jolla asiakkaan suostumus luovuttaa tiedot
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Henkilötietojen
säilytysaika

Evenmed säilyttää palvelun tuottamiseen liittyvät asiakkaan/rekisteröidyn tiedot 6 vuoden ajan palvelutapahtuman jälkeen. Tämän jälkeen asiakkaaseen liittyvät yksilöivät tiedot hävitetään, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. Palvelun loppuraportit Evenmed arkistoi tunnistamattomiksi koodattuina mahdollisia tutkimus- tai muuta vastaavaa käyttöä varten.

8. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteröityneen tietoja voidaan luovuttaa:

 • suostumuksella terveydenhuollon toimipisteisiin Suomessa, joissa niitä voidaan hyödyntää potilashoidossa ja lääkemääräysten teossa
 • tarvittaessa lainsäädäntöön perustuvat luovutukset viranomaisille
 • laskutusta varten tiedot laskutuspalveluun

9. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömät tiedot tallennetaan ja aineistoon on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä potilastietoja.
Niin manuaalista kuin sähköistäkin aineistoa käsitellään yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen. Tietoja siirrettäessä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja
arkaluontoisia tietoja ei lähetetä sähköisesti ilman asianmukaista suojattua yhteyttä.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta ja rekisteritietojen
käsittelijä pitää salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat Evenmedin asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdan 2 yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Jos tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

13. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja liittyen mm. markkinointiin. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun
sähköpostitse tai kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Tämä rekisteriseloste on myös ladattavissa PDF-muotoisena tästä linkistä.